O projektu

Ovim se projektom razvija i u Školski kurikulum Zdravstvenog učilišta iz Zagreba implementira 10 novih fakultativnih i izvannastavnih programa usmjerenih na razvoj prirodoslovne, matematičke, digitalne, medijske, čitalačke, multikulturalne i višejezične pismenosti učenika. Projektom će se razviti kompetencije učenika potrebne za usvajanje koncepta cjeloživotnog učenja u kasnijem životu, kao i kompetencije nastavnika u naprednim oblicima poučavanja.

U Europskom referentnom okviru ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (2006.) među osam ključnih kompetencija navedene su i kompetencije u znanosti i tehnologiji te digitalna kompetencija. Navedene kompetencije važne su za svačiji osobni razvoj, socijalnu uključenost i sudjelovanje u civilnome društvu te zapošljavanje. Kako bi učenicima srednjih škola smanjili rizik od prijevremenog napuštanja obrazovanja, dugotrajne nezaposlenosti i društvene isključenosti potrebno ih je osvijestili o važnosti i spremnosti na cjeloživotno učenje i obrazovati ih u tom smjeru. Istraživanja su pokazala ispodprosječne rezultate učenika u Hrvatskoj i Europi. Prema dokumentu Europa 2020 (Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast) jedan od prioriteta odnosi se na Pametan rast – razvoj gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama.Rezultati Međunarodnog istraživanja računalne informacijske pismenosti (ICILS 2013.) pokazali su da je u Hrvatskoj svega 1% učenika na kraju osnovne škole imao najviši stupanj računalne informacijske pismenosti, što ukazuje na potrebu dodatnog obrazovanja u tom području u srednjoj školi. Također su značajni problemi nedostatka IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) opreme u školama i IKT vještina kod nastavnika, u prosjeku 15% hrvatskih učitelja ne koristi računala prilikom poučavanja, dok je u Europi taj postotak manji od 9%. Prema spomenutim istraživanjima ukazuje se potreba za razvoj vještina profesora za učinkovito korištenje IKT-a, kako bi računala koristili ne samo za pristupanje digitalnim obrazovnim resursima već kao dinamični i interaktivni pedagoški alat.

Prema Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za razdoblje 2016. – 2018. potencijali IKT-a koristit će se za unaprjeđenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama na području cijele RH, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Informatizirani nastavni i poslovni procesi u školama za rezultat će imati digitalno kompetentne učenike i nastavnike.

Zdravstveno učilište kao nositelj projekta i partner Učilište Ambitio tijekom provedbe projekta doprinijet će razvoju pismenosti iz spomenutih područja putem razvoja novih fakultativnih predmeta temeljenih na ishodima učenja, a usklađenih s općim ciljevima razvoja cjeloživotnog učenja.

Prva ciljna skupina projekta su odgojno obrazovni radnici, koji imaju obvezu stručnoga usavršavanja, što je u skladu sa Strategijom stručnog usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno obrazovnih radnika 2014.-2020. Ciljana vrijednost sudionika projekta iz ove skupine je 25 nastavnika, koji će se aktivno uključiti u programe stručnog usavršavanja organizirane tijekom projekta. Svim nastavnicima Zdravstvenog učilišta koji su potencijalni sudionici ove ciljne skupine uputit će se informacija i poziv na sudjelovanje, a nastavnici će se u projektne aktivnosti nakon toga uključiti na temelju osobnog interesa i potreba. Očekuje se da će se tijekom projekta nastavnici usavršiti u područjima medijske, digitalne, prirodoslovne, matematičke, višejezične, multikulturalne i čitalačke pismenosti i steći dodatne kompetencije koje su u njihovom inicijalnom obrazovanju bile nedovoljno zastupljene. Jačanjem njihovih osobnih nastavničkih kapaciteta i stjecanjem novih kompetencija u primjeni metoda učenja i obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja nastavnici će se odmaknuti od tradicionalnih pristupa učenju, što bi ujedno trebala biti i glavna dodana dugoročna vrijednost koju će projekt dati ovoj ciljnoj skupini.Druga ciljna skupina projekta su učenici srednjih škola, a ciljana vrijednost ove skupine je 100 sudionika projekta. Dobrovoljnim uključivanjem ciljne skupine učenika u projektne aktivnosti razvit će se njihove ključne kompetencije u području medijske, digitalne, prirodoslovne, matematičke, višejezične, multikulturalne i čitalačke pismenost, kao i svijest o važnosti cjeloživotnog učenja čime će se postići krajnji cilj unaprjeđenja pismenosti na način da razviju skup vještina i znanja koje će ih osposobiti za pronalaženje, kritičko vrednovanje, obradu i korištenje informacija, što je ujedno i glavna dodana vrijednost i utjecaj koji će projekt dugoročno gledano imati na ovu ciljnu skupinu.

Projektni tim čine 3 zaposlenika Učilišta Ambitio u ulozi voditelja i administratora projekta te izvoditelja edukativnih radionica za nastavnike i 12 nastavnika Zdravstvenog učilišta koji će razvijati i provesti 10 novih fakultativnih i izvannastavnih programa s ciljem unaprjeđenja pismenosti u školi. Voditelj projekta će biti značajno angažiran i u poslovima tehničke i operativne potpore izvođenja edukacije za nastavnike, terenske nastave za učenike, kao i uspostavi sustava za e-učenje.

ČLANOVI PROJEKTNOG TIMA
R.br. Ime i prezime Područje zaduženja
1. Nenad Petrović Voditelj projekta
2. Željka Ciler Administrator projekta
3. Marija Zubak Voditelj obrazovanja / edukator
4. Srđan Bohucki Engleski jezik
5. Tatjana Šoša Njemački jezik
6. Danijel Kolarić Matematika
7. Tatjana Roginić Fizika
8. Marina Dumančić Fizika
9. Ana Maganjić Kemija
10. Andreja Erak Kemija
11. Sibylle Maša Mayr Radonić Biologija
12. Hrvoje Malić Biologija
13. Pero Ivančić Geografija
14. Dijana Didak Zdravstvena komunikacija
15. dr.sc. Zlatica Kozjak-Mikić Zdravstvena komunikacija

Adresar članova projektnog tima

Institucionalna i financijska održivost projekta prožimati će se kroz više aspekata odnosno kroz nastavnike, učenike, lokalnu zajednicu, pozicioniranje škole, opremu i materijale te razvijanje partnerskih i međuljudskih odnosa u kolektivu škole. Stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika kroz projektne aktivnosti unaprijediti će se ljudski potencijali i kompetencije odgojno obrazovnih radnika škole. Izvođenjem novih, inovativnih i integrativnih oblika fakultativne nastave i izvannastavnih aktivnosti popunit će se satnica postojećih nastavnika što će se pozitivno odraziti na njihova primanja i povećati opće zadovoljstvo sa strane socijalnog aspekta. Suradnja nastavnika iz različitih područja prirodnih znanosti tijekom rada na projektu osnažiti će kolektiv, što će se pozitivno odraziti na međuljudske odnose i dati dobar temelj za buduće projekte. Sva oprema nabavljena tijekom projekta ostat će u trajnom vlasništvu škole, na raspolaganju budućim generacijama učenika kako bi što kvalitetnije razvijali svoje vještine i usvojili ključne kompetencije za prirodoslovnu, digitalnu, medijsku, matematičku, višejezičnu, čitalačku i međukulturalnu pismenost. Brigu o održavanju opreme i stručne literature nabavljene za vrijeme trajanja projekta vodit će nastavnici i učenici.

Mjera osiguravanja institucionalne održivosti projekta bit će implementacija rezultata projekta, odnosno 10 novih razvijenih fakultativnih i izvannastavnih programa u Školski kurikulum Zdravstvenog učilišta, kako bi se ti programi nastavili izvoditi i nakon završetka projekta. To će ujedno pružiti i sadašnjim i budućim učenicima dodatnu vrijednost kroz unaprjeđenje pismenosti kao jednog od preduvjeta za uspješno cjeloživotno učenje.

Mjera osiguravanja financijske održivosti sadržana je u namjeri škole da za nastavak izvođenja fakultativnih i izvannastavnih programa nastalih kao rezultat projekta osigura i dodatna sredstva iz vlastitih prihoda i drugih projekata, ukoliko sredstva osigurana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za to ne budu dostatna.